Zajištění stavebních jam, svahů

Hřebíkování

Hřebíkování zemin slouží pro zajištění stability strmých svahů soustavou krátkých vrtaných kotevních prvků-hřebíků. Hřebíky z betonářské oceli se fixují cementovou zálivkou do vrtů o průměru 46-180 mm.


Mikrozápory

Mikrozápory se využívají k pažení stavebních jam, při zajišťování nestabilních území apod. Tato technologie se volí tam, kde z důvodů stísněných prostorových podmínek, špatné přístupnosti terénu nebo nevhodného geologického podloží nelze provádět velkoprůměrové záporové stěny.


Zápory a záporové stěny

Slouží zejména pro zajištění stability stěn stavebních jam pažením. Zápory jsou tvořeny ocelovými nosníky osazenými do vrtů minimálně o průměru 460 mm. Pažení stavebních jam je doplněno výdřevou a/nebo stříkaným betonem. Při vyšším namáhání je odolnost pažící konstrukce zvýšena kotvením pomocí zemních kotev přes ocelovou převázku nebo železobetonový trámec.


Zemní kotvy

Zemní a horninové kotvy se využívají při kotvení stavebních konstrukcí (záporové, pilotové, mikropilotové stěny), zajišťování sesuvných území, kotvení skalních stěn apod.

Kotva přenáší tahové síly působící na konstrukci prostřednictvím injektovaného kořene do horninového okolí. Kotvy mohou být lanové (1 – 12 pramencové, únosnost 250-1200 kN) nebo tyčové ( únosnost do 420 kN).

 

Napínání zemních kotev

Pro napínání lanových kotev se používají speciální hydraulické napínací pistole, každá kotva je při předpínání zkoušena na 1,4 násobek předepsané únosnosti.

 

Převázky kotvených záporových stěn

Kotvené převázky jsou ocelové nosníky nebo železobetonové trámce, přes něž jsou odvrtány a osazeny zemní kotvy přenášející horizontální síly vyvozené zatížením za záporovou stěnou.